Masz pytanie? Napisz: kontekt@centrumalgorytm.pl

Regulamin

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług dietetycznych zawieranych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej https://centrumalgorytm.pl/ z uwzględnieniem: przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług”), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019.134 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 r.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi https://centrumalgorytm.pl/,
  • Usługodawca – BIZZWEB Bartłomiej Ziomek, z siedzibą w Błędowa Zgłobieńska 157, 36-071 Trzciana, NIP: 5170227403, REGON: 367018100, adres e-mail: kontakt@centrumalgorytm.pl;
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usługi https://centrumalgorytm.pl/ oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
  • Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym: https://centrumalgorytm.pl/;
  • Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Usługa – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług w Serwisie.
  • Umowa Sprzedaży – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
  • Pakiet – zakres możliwości wchodzący w skład danej Usługi.
  • Wywiad żywieniowy – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Usługodawcy danych potrzebnych do świadczenia usług
  • Rabat – kod otrzymany od Usługodawcy do wykorzystania na wybrane i wyraźnie określone przez Usługodawcę Usługi Serwisu.
 4. Użytkownik z chwilą zapłaty za Usługę potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Użytkownik będący osobą fizyczną oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Użytkownik korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych przez Usługodawcę. Do danych tych należą: imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, płeć, masa ciała, wzrost, preferencje żywieniowe oraz stopień aktywności fizycznej. Celem przetwarzania danych jest indywidualne dobranie Usługi do potrzeb Użytkownika, możliwość korespondencji, weryfikacji płatności oraz informowanie o bieżących aktualnościach i promocjach.
 8. Usługodawca ma prawo do zaprzestania działania Serwisu w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 9. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania działania Serwisu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę urządzenie, którym posługuje się Użytkownik, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet,
  • aktywne konto poczty e-mail.
 2. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Opłacenie Usługi przez Użytkownika poprzez kanał płatności elektronicznych dostępny po wybraniu Pakietu na stronie https://centrumalgorytm.pl/ jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży o treści analogicznej do treści niniejszego Regulaminu.
 4. Treści udostępniane Użytkownikom w ramach dostępu do Usługi, w tym szczególnie przepisy, zdjęcia, sposób przygotowania, wygląd i treść Serwisu, stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie wykupionej Usługi, w tym korzystanie z nieodpowiedniej diety, bez uwzględnienia współistniejących chorób i dolegliwości.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach działań Serwisu oferowane są Usługi których warunki i zasady korzystania zostały określone w niniejszym Regulaminie świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, stanowiących w szczególności:
  • poradnictwo dietetyczne w celu ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej,
  • sprzedaż jadłospisów z uwzględnieniem preferencji oraz potrzeb Użytkownika,
  • udostępnianie przepisów w celu ułatwienia korzystania z Usługi.
 2. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zamówić Usługę, wybierając jeden z dostępnych Pakietów.
 3. Ceny Pakietów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usługi jest posiadanie aktywnego w danym momencie Pakietu.
 5. Aktywacja danego Pakietu następować będzie każdorazowo z chwilą potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego Pakietu.
 6. W ramach Pakietu Użytkownik otrzymuje dostęp do Serwisu na określoną liczbę dni, która w zależności od wybranego Pakietu wynosi:
  • Pakiet Biały – 30 dni
  • Pakiet Zielony – 60 dni
  • Pakiet Niebieski – 60 dni
 7. Czas trwania Pakietu liczony jest od momentu przesłania gotowych materiałów do Serwisu.
 8. Na kilka dni przed zakończeniem Pakietu, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.
 9. W ramach każdego Pakietu, Użytkownik zyskuje dostęp do pełnych możliwości Serwisu. Są to:
  • Wywiad żywieniowy – konieczny do uzupełnienia po opłacenia Pakietu. Na jego podstawie opracowywane są spersonalizowane dla danego Użytkownika zalecenia.
  • Przepisy – zawierają indywidualną ilość materiałów w zależności od wybranego Pakietu:
   • Pakiet Biały: 7 przykładowych przepisów na każdy z oznaczonych w Wywiadzie żywieniowym posiłków, co oznacza, że Użytkownik może otrzymać 21, 28 lub 35 przepisów dostosowanych pod swoje zapotrzebowanie. W tym Pakiecie Użytkownik nie ma możliwości wymiany przepisów.
   • Pakiet Zielony: 14 przykładowych przepisów na każdy z oznaczonych w Wywiadzie żywieniowym posiłków, co oznacza, że Użytkownik może otrzymać 42, 56 lub 70 przepisów dostosowanych pod swoje zapotrzebowanie. W pierwszym miesiącu dostępu do Serwisu, Użytkownik otrzyma 7 przykładowych przepisów na każdy posiłek, natomiast pozostałe zostaną przesłane po upływie pierwszych 30 dni, po konsultacji z dietetykiem prowadzącym i uwzględnieniu zmian zapotrzebowania energetycznego. W tym Pakiecie Użytkownik nie ma możliwości wymiany przepisów.
   • Pakiet Niebieski: schemat żywieniowy zawierający tabele porcji składników żywieniowych dostosowanych do aktualnego zapotrzebowania energetycznego Użytkownika, szczegółowy opis poszczególnych porcji wyrażony w gramach i częściowo miarach domowych dla wymienionych składników oraz wskazówki dotyczące samodzielnego komponowania posiłków
  • Materiały edukacyjne – dostępne przez cały okres trwania Pakietu, zawierają ogólne zalecenia żywieniowe lub/i suplementacyjne do indywidualnego stosowania przez Użytkownika, oraz algorytmy postępowania przy określonych trudnościach w przestrzeganiu zaleceń.
  • Moja metamorfoza – zawiera Tabele pomiarów z możliwością dodawania dowolnej ilości pomiarów przez Użytkownika, aktualizowaną do formy multimedialnej nie częściej niż raz na 14 dni i nie rzadziej niż raz na 30 dni, oraz Przez i po z możliwością dodania zdjęć przed rozpoczęciem kuracji i po jej zakończeniu.
  • Forum – z możliwością prowadzenia otwartej dyskusji z innymi użytkownikami Serwisu.
  • Moje konto – zawiera wszystkie dane Użytkownika, historię zamówień, adresy rozliczeniowe oraz kokpit z linkiem referencyjnym.
  • Kalendarz – zawiera wydarzenia organizowane przez Usługodawcę.
  • Pytania i uwagi – kierowane przez formularz bezpośrednio do dietetyka prowadzącego.
  • Czat – z możliwościa kontaktu z dietetykiem w każdym momencie w miarę jego dostępności. Rozmowy poprzez Czat nie są zaliczane do Konsultacji z dietetykiem.
 10. Opisane powyżej Przepisy i Materiały edukacyjne w trakcie trwania Pakietu, Użytkownik może pobrać w formacie PDF.
 11. W ramach Pakietu, Użytkownik może skorzystać z konsultacji dietetycznej:
 • Należy umówić ją przy pomocy Serwisu poprzez system rezerwacji lub w inny sposób uzgodniony wcześniej z dietetykiem.
 • Konsultacja trwa 30 minut – taki czas rozmowy z dietetykiem rezerwuje Użytkownik. Może ona ulec zmianie na wyraźną zgodę dietetyka.
 • Ilość dostępnych w danym Pakiecie konsultacji oznaczona jest w systemie rezerwacji.
 • Niewykorzystanie dostępnych konsultacji w danym Pakiecie nie skutkuje nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.
 1. Dodatkowe możliwości Serwisu:
 • Dodanie zdjęć w zakładce Przed i po daje możliwość skorzystania z Rabatu na kolejne usługi w Serwisie. Rabaty nie łączą się i są możliwe do wykorzystania jednorazowo.
 • Dodając zdjęcia do zakładki Przed i po, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie ich w celach marketingowych przez Usługodawcę. Jednocześnie, udostępnianie zdjęć w tej zakładce nie jest obowiązkowe.
 • Dodane zdjęcia powinny wyraźnie różnić się pomiędzy sobą, co każdorazowo oceniać będzie Usługodawca. Różnica czasowa pomiędzy wykonanymi zdjęciami musi wynosić minimum 30 dni. Minimalny Przesłane zdjęcia powinny mieć rozmiar maksymalnie 2 MB oraz być w formacie JPG lub PNG.
 • System poleceń: każdy Użytkownik Serwisu posiada indywidualny link referencyjny, dostępny w zakładce Moje konto, który może przesłać innym osobom. Wykupienia dowolnego Pakietu przez poleconego Użytkownika, skutkuje wygenerowaniem kodu Rabatowego dla Użytkownika polecającego w wysokości 10% na kolejne Pakiety.  Rabat będzie dostępny w zakładce Moje konto. Rabaty nie łączą się i są możliwe do wykorzystania jednorazowo.

4. Reklamacje

 1. Reklamacje co do usług świadczonych przez Usługodawcę oraz co do funkcjonowania Serwisu lub Usługi mogą być zgłaszane mailowo pod adresem: kontakt@centrumalgorytm.pl.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację, wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji oraz wskazanie oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Usługodawca zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 5. Użytkownik zostanie powiadomiony o zajętym przez Usługodawcę stanowisku co do wniesionej reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika.

5. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Usługodawcę zgłoszone mailowo na adres kontakt@centrumalgorytm.pl
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Użytkownik zapoznając się z niniejszym regulaminem przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że w sytuacji gdy Usługodawca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, to po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

6. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Dietetyczne Algorytm z siedzibą w Błędowa Zgłobieńska 157, 36-071 Trzciana, NIP: 5170227403, REGON: 367018100,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Administratorem danych osobowych, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji Usług składanych w Serwisie, w celach marketingowych, w celu dostarczenia Usługi, w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz w celu archiwizacji.
 3. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Serwisie, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. pkt. b) RODO. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrywania złożonych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO (prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  • podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora danych osobowych w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Administratorem danych osobowych w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  • wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • marketingiem i promocją:
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,
   • do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody,
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora danych osobowych,
   • do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, Administrator danych osobowych nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z realizacją Usługi.
 10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Pacjenta od momentu zaakceptowania przez Pacjenta jego postanowień.
 3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu wskazanym w obowiązujących przepisach prawa.